Zarejestruj swoją aptekę w FarmaPromZgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926) na wprowadzenie i przetwarzanie, obecnie oraz w przyszłości moich danych osobowych, do bazy danych prowadzonej przez FarmaProm Polska Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Krakowie, ul. Czerwieńskiego 12, 31 - 319 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000249987 w następujących celach:
Zgoda na przetwarzanie danych w przyszłości obejmuje również zgodę na takie przetwarzanie przez wszelkie podmioty będące następcami prawnymi FarmaProm Polska Sp. z o.o. Sp. K. w celach określonych powyżej, a odnoszących się do następców prawnych FarmaProm Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Moja zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, a przed jej wyrażeniem zapoznałem się z wszelkimi informacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zawartymi w portalu FarmaProm.pl. Ponadto oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych jest FarmaProm Polska Sp. z o.o. Sp. K.

Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w przynajmniej jednym z celów przedstawionych wyżej powoduje niemożność dokończenia procesu rejestracji.